3 KMWI – Podsumowanie

3 Konferencja Miasta w Internecie

III Konferencja Miasta w Internecie  była najważniejszym w roku 1999 forum prezentacji projektów internetowych, których podmiotem jest obywatel – mieszkaniec polskiej gminy.Konferencja wzorem lat ubiegłych była przeglądem zastosowań Internetu w komunikacji społecznej, pracy administracji lokalnej, regionalnej i rządowej, była spotkaniem wskazujące na polski samorząd jako ważnego promotora idei społeczeństwa informacyjnego.

Podczas konferencji wygłoszonych zostało ponad 40 referatów i komunikatów opisujących wdrożone i planowane projekty związane m.in. z zastosowaniem Internetu w promocji gmin, powiatów i regionów, w budowaniu lokalnych i regionalnych systemów informacji publicznej, w usprawnieniach prac urzędów administracji samorządowej i państwowej, a także w komunikacji na linii władza-obywatel. Ważnym blokiem tematycznym były referaty  poświęcone użyteczności teleinformatyki i Internetu w praktyce realizowanych reform ustrojowych państwa. Zaprezentowane zostały również nowe rozwiązania technologiczne przygotowane przez firmy telekomunikacyjne i informatyczne z myślą o administracji samorządowej wszystkich szczebli.

Tarnowska konferencja była miejscem największego – jak dotąd – spotkania przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju, stąd na program konferencji złożyły się także dyskusje i referaty poświęcone tej tematyce w kontekście procesu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej.

Program Konferencji  Miasta w Internecie konstruowany był jako przegląd najważniejszych dokonań w praktycznych zastosowaniach Internetu oraz prezentacja nowych, wdrażanych dopiero projektów. Dlatego też konferencja stanowiła dobrą (skądinąd jedyną w Polsce w takiej skali) sposobność zapoznania się w krótkim czasie z wieloma aspektami rozwoju Internetu – szczególnie w administracji i na styku władza-obywatel.

Tradycyjne zaproszenie na święto polskich internautów  organizatorzy skierowali do środowiska samorządowców polskich: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, członków zarządów gmin i powiatów oraz radnych wszystkich szczebli samorządu, a także pracowników samorządowych odpowiedzialnych za promocję, rozwój gospodarczy, serwisy informacyjne oraz kontakty z obywatelem. Zaproszenie zostali także projektanci serwisów WWW, informatycy pracujący w administracji lokalnej, regionalnej i rządowej, a także na ich rzecz.

Uczestnicy:

Zaproszenie wysłane zostały również do przedstawicieli firm specjalistycznych oferujących gminom nowoczesne usługi z wykorzystaniem Internetu i informatycznych technologii gromadzenia oraz przetwarzania danych, firm realizujących projekty wykorzystujące teleinformatykę oraz prezentujących w Internecie powszechnie dostępne serwisy przydatne w biznesie i życiu publicznym. Obecność przedstawicieli przedsiębiorców pozwoliła na wzbogacenie dyskusji o rozwoju społeczeństwa informacyjnego i dyskutowanym już podczas poprzedniej konferencji Systemie Informacji Publicznej.