7 KMWI

7 Konferencja Miasta w Internecie

Zakopane, 13 czerwca 2003 roku

Stanowisko samorządów wobec rozwoju eGovernment w Polsce

 

 1. Rozwój kontaktów obywateli z władzami oraz usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną (eGovernment) stanowi istotny czynnik podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz ważny element działań państwa na rzecz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Akceptacja przez Polskę „Strategii Lizbońskiej” oznacza także, iż Polska jako członek Unii Europejskiej winna zapewnić obywatelom innych państw członkowskich możliwość dostępu do usług on line świadczonych przez polską administrację.
 1. Niestety w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, mimo zapowiedzi Rządu RP związanych z rozwojem „taniego państwa” oraz uchwalenia kilku ustaw umożliwiających wprowadzenie niektórych elektronicznych usług administracyjnych nie dokonał się istotny postęp we wdrażaniu eGovernment w Polsce. Przeciwnie – wzrósł znacznie dystans do państw Unii Europejskiej oraz innych krajów kandydujących do niej, co pokazują badania firmy Cap Gemini-Ernst&Young wykonane na zlecenie Komisji Europejskiej.
 1. W imieniu społeczności polskiego samorządu, aktywnie działającej na polu zastosowania technologii komunikacji i informacji jako motoru rozwoju regionalnego i lokalnego, wyrażamy zaniepokojenie niską aktywnością władz odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, oddalającą realizację wizji nowoczesnego państwa polskiego – równorzędnego partnera państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego priorytety
  ”Strategii Lizbońskiej”, do których zalicza się rozwój elektronicznych usług dla obywateli.
 1. Uważamy, iż dla urzeczywistnienia tej wizji niezbędne są pilne i stanowcze działania, wykraczające poza dotychczasowe sposoby zarządzania rozwojem eGovernment w Polsce, łączące wysiłki parlamentu, rządu oraz samorządów terytorialnych. Dlatego postulujemy:
 • Opracowanie strategii rozwoju eGovernment w Polsce w latach 2004 – 2010 – skorelowanej z Narodowym Programem Rozwoju oraz dokumentem „eEurope – An Information Society for All – Action Plan (Maj, 2002) oraz planu operacyjnego do „Strategii…” na lata 2004 – 2006,
 • Podjęcie przez rząd zasadniczych kroków zmierzających do uporządkowania zarządzania rozwojem eGoverment w skali państwa, przeciwdziałających rozmywaniu się odpowiedzialności pomiędzy ministerstwami i agendami rządu,
 • Opracowanie zbioru standardów procedur i dokumentów elektronicznych niezbędnych dla wymiany danych administracjami różnego szczebla, wzorowanego na doświadczeniach wiodących w tym zakresie krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch,
 • Zaprojektowanie i wdrożenie czytelnego systemu wspierania z budżetu państwa przedsięwzięć eGovernment podejmowanych przez samorządy wojewódzkie i lokalne, wpisujących się w postulowaną „Strategię…”,
 • Przyśpieszenie prac nad ustawami niezbędnymi do wdrożenia systemu powszechnych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz przeprowadzania wyborów z zastosowaniem ICT, w tym nowelizację niektórych ustaw oraz pilne wydanie niezbędnych rozporządzeń wykonawczych,
 • Stworzenie warunków prawno – organizacyjnych umożliwiających realizację przez samorządy oraz firmy sektora IT przedsięwzięć w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • Przyjęcie zasady, iż rozwój eGovernment jako wspólnej domeny działań rządu i samorządów wymaga rozwiązań prawno-organizacyjnych na szczeblu państwa umożliwiających współudział przedstawicieli samorządu terytorialnego w procesach decyzyjnych, zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczności oraz odpowiedzialności samorządu terytorialnego za sferę usług publicznych dla obywateli,
 • Stworzenie warunków prawnych oraz finansowych do realizacji pilotażowych projektów wykorzystujących Internet i odpowiednie aplikacje do głosowania i konsultacji przez Internet w celu budowania podstaw pod ogólnopolskie systemy eDemocracy.
 1. Za kluczowy czynnik sukcesu w rozwijaniu usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną w najbliższych latach należy uznać stopień zdolności polskiej administracji do pełnego wykorzystania środków funduszy strukturalnych oraz innych funduszy i programów europejskich. Warunkiem realizacji takiego celu będzie uznanie rozwoju eGovernment za wysoki priorytet polityki państwa oraz polityki regionalnej, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w sposobie zarządzania środkami NPR, tak na poziomie centralnym, wojewódzkim, jak i metropolitalnym.