8 KMWI

8 Konferencja Miasta w Internecie

W dniach 23-25 czerwca w Zakopanem odbyła się VIII konferencja „Miasta w Internecie” – eGovernment Conference, największe w Polsce i cenione w Europie forum wymiany informacji i doświadczeń na temat rozwoju elektronicznej administracji [eGovernment] oraz usług administracyjnych świadczonych zdalnie dla mieszkańców i MSP. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” [SMwI] przy współpracy z The European Regional Information Society Association [ERIS@] oraz The European Local Authorities’ Telematic Network [ELANET].

Biorący udział w konferencji samorządowcy, pracownicy administracji publicznej i eksperci przez trzy dni dyskutowali o tym, jak finansować i wykorzystywać wciąż nowe technologie elektroniczne w administracji i jak dzięki nim lepiej komunikować się z obywatelami. W czasie konferencyjnych debat przedstawione również zostały dobre praktyki wdrażania eGovernment na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce i krajach Unii Europejskiej – od pilotażowych wzorów do pełnych implementacji. Kluczowymi tematami konferencyjnej debaty były m.in:
– modele i krytyczne czynniki wdrożeń systemów eGovernment w Polsce i UE25
– rola operatorów telekomunikacyjnych oraz firm sektora ICT w tworzeniu infrastruktury szerokopasmowego dostępu do usług publicznych oraz informacji
– technologiczna odpowiedź na plan działań eEurope2005 [technologie szerokopasmowe dla obszarów wiejskich, smart cards dla obywatela, platformy eGovernment dla usług publicznych]– rola wolnego i otwartego [open source] oprogramowania w kreowaniu bezpieczeństwa i niezależności systemów usług publicznych on line
– modele kreowania podaży projektów eGovernment w Polsce w oparciu o regionalne programy i strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
– transparentność i efektywność procesów zarządzania rozwojem eGovernment w Polsce.

„Polska administracja traci dystans do krajów członkowskich UE w zakresie rozwoju swojego informatycznego zaplecza umożliwiającego wydajne zarządzanie i interaktywny kontakt z obywatelami” – powiedział Krzysztof Głomb, dyrektor programowy konferencji, wiceprezydent European Local Authorities’ Telematic Network – ELANET, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. – „Niezbędne jest więc, postulowane od kilku lat przed środowiska samorządowe, w tym przez dokumenty końcowe dorocznych Konferencji „Miasta w Internecie”, podjęcie zdecydowanych działań w skali państwa”. Specjalna sesja konferencyjna na ten temat odbyła się w drugim dniu konferencji, gdzie swoje stanowisko w tym zakresie przedstawili eksperci samorządowi, skupieni w Stowarzyszeniu „Miasta w Internecie”, a wysoki poziom dyskusji zapewniła obecność przedstawicieli kluczowych dla zarządzania rozwojem eGovernment resortów rządu: dr Grzegorza Bliźniuka oraz dr Dariusza Boguckiego – dyrektorów departamentów w Ministerstwie Nauki i Administracji oraz dr Jerzego Michny – dyrektora departamentu rejestrów państwowych w MSWiA.

Również w drugim dniu konferencji miała miejsce specjalna sesja, poświęcona tematyce podpisu elektronicznego, co związane jest z niedaleką perspektywą [sierpień 2006 r.] ustawowego obowiązku komunikowania się urzędów i instytucji administracji publicznej z obywatelami za pomocą korespondencji dostarczanej elektronicznie a sygnowanej podpisem elektronicznym. – „Stan przygotowań do wdrożenia podpisu elektronicznego w polskiej administracji jest wysoce niewystarczający. Na poważne potraktowanie oczekują nie tylko kwestie technologiczne, a także sposób zarządzania tak istotną zmianą w relacjach mieszkaniec – urząd, ale również konieczność edukacji dużych grup użytkowników i pracowników samorządowych” – mówił Krzysztof Głomb. – „Konieczne jest zatem uruchomienie – już teraz – skoordynowanego programu rządowego w tym zakresie”. Ogromną szansę na sfinansowanie takiego strategicznego procesu modernizacji administracji i wdrożenia usług publicznych dostępnych zdalnie jest właściwe wykorzystanie funduszy strukturalnych, dlatego też zasadniczym celem konferencji było przeprowadzenie publicznej dyskusji o stanie przygotowań polskich regionów [województw] oraz rządu do zdefiniowania i realizacji projektów eGovernment o kluczowym znaczeniu dla Polski. W debacie, która miała miejsce w piątek, 25 czerwca, uczestniczyli eksperci z regionów członkowskich ERIS@, urzędnicy Dyrekcji Generalnej „Społeczeństwo Informacyjne” specjalizujący się w tematyce projektów eGovernment finansowanych z funduszy strukturalnych – dr Olivier Pascal i Grażyna Wojcieszko.
W tym samym dniu miało miejsce krajowe seminarium od patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego dla prezydentów, starostów, burmistrzów i wójtów, poświęcone planowaniu i realizacji projektów na rzecz modernizacji administracji regionalnej i lokalnej finansowanych z funduszy strukturalnych [ZPORR, działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego].
Fundusze strukturalne dla przedsiębiorstw i sektora IT były również tematem towarzyszącego konferencji warsztatu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych [prowadzonego przez ekspertów KPK – Andrzeja Siemaszko i Małgorzatę Snarską-Świderską], który odbywał się w pierwszym dniu konferencji. Również w tym dniu miała miejsce analiza samorządowych serwisów internetowych, którą przedstawił Krzysztof Głomb konkludując, że „w ciągu ostatniego roku nie doszło do zauważalnej w skali kraju modernizacji samorządowych serwisów internetowych. Znaczna ich część bowiem odbiega od dobrych praktyk serwisów www w innych krajach UE w zakresie funkcjonalności, architektury, treści, zarządzania informacją oraz powiązania z systemami baz danych”. Ze statystyki przedstawionej w Zakopanem wynika, że liczba samodzielnych witryn samorządowych w Polsce z roku na rok rośnie, ale nie idzie za tym widoczny w skali kraju wzrost ich poziomu – już ponad 79% polskich gmin i prawie 97% powiatów posiada własne serwisy internetowe. W sieci można znaleźć 1 963 gminnych i 370 powiatowych stron www. W ciągu ostatnich czterech lat liczba samorządowych serwisów wzrosła prawie trzykrotnie. W 2000 r. było ich 869, a w tym roku jest ich 2 351.
Tegorocznej konferencji „Miasta w Internecie” tradycyjnie towarzyszył konkurs na najlepszy serwis samorządowy w Internecie. W rywalizacji o Złotą @ brała udział rekordowa jak do tej pory ilość serwisów, bo aż 160.
Laureatem nagrody Złotej @ w kategorii małe miasta i miasteczka [gminy miejsko-wiejskie] został serwis Miasta Lubawa [www.lubawa.pl], w kategorii najlepszy powiatowy serwis samorządowy nagrodę przyznano serwisowi Powiatu Krasnostawskiego [www.krasnystaw-powiat.pl], natomiast za najlepszy w kategorii dużych miast został uznany serwis Miasta Gdańska [www.gdansk.pl].

W ostatnim dniu konferencji podpisano polsko-słowackie porozumienie o współpracy na polu budowania eGovernment, zawarte pomiędzy organizatorami: Konferencji „Miasta w Internecie” [eGovernment Conference] i Kongresu ITAPA [Information Technologies and Public Administration], którą ze strony słowackiej sygnowała dyrektor generalna Kongresu Lucia Mušková, zaś ze strony polskiej dyrektor Konferencji Krzysztof Głomb. W tym samym dniu prezes ELANET Javier Ossandon został uhonorowany dyplomem za zasługi na polu wspierania polskich inicjatyw podejmowanych w procesie przedakcesyjnym.

W tegorocznych konferencyjnych warsztatach, panelach oraz sesjach brali udział polscy i europejscy eksperci, w tym m.in. [poza już wymienionymi]: Ivar Tallo [dyrektor eGovernance Academy w Tallinie], Marko Hren [podsekretarz Stanu w Ministerstwie Społeczeństwa Informacyjnego Słowenii], Tadeusz Jarmuziewicz [poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący podkomisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o „informatyzacji podmiotów prowadzących działalność publiczną”], prof. Wojciech Cellary [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu], Wiesław Paluszyński [prezes TI Consulting] oraz Wacław Iszkowski [prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji].
„Polska administracja oddala się od reszty krajów członkowskich UE w zakresie informatycznego zaplecza, umożliwiającego nowoczesne zarządzanie i interaktywny kontakt z obywatelami”- ocenili uczestnicy zakończonej w piątek Balem Internaty VIII Konferencji „Miasta w Internecie”.

Jak będzie dalej wyglądał proces budowy eGovernment w Polsce – ocenimy w roku następnym, podczas IX konferencji „Miasta w Internecie”, na którą już dzisiaj zapraszamy.