11 KMWI

11 Konferencja Miasta w Internecie.

Rok 2007 otwiera nową perspektywę programowania i realizacji projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego finansowanych z środków funduszy strukturalnych, których średnioroczna podaż będzie niemal ośmiokrotnie większa niż w latach 2004-2007. To niepowtarzalna szansa dynamizacji rozwoju lokalnych społeczności w Polsce. Fundusze unijne przekazane na rozwój polskich regionów wraz z intensywnym postępem technologicznym stanowią wyzwanie dla władz regionalnych i lokalnych oraz ich partnerów. To, w jaki sposób wykorzystamy otwierające się przed nami możliwości ukształtuje rzeczywistość polskich regionów w najbliższych latach.

XI Konferencja „Miasta w Internecie” była miejscem roboczego spotkania wszystkich tych, którzy zamierzają nadawać ton realizacji projektów wspierających e-Rozwój regionów, miast i obszarów wiejskich: samorządowców, reprezentantów firm sektora ICT oraz wspomagających ich przedstawicieli świata badań i innowacji. Podejmowaliśmy debatę dotyczącą kluczowych – negatywnych i pozytywnych – uwarunkowań działania polskich samorządów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Najważniejsze bloki tematyczne konferencji stanowiły prezentacje:

  • „dobrych praktyk” projektów zrealizowanych w Polsce oraz w wiodących regionach Unii Europejskiej w zakresie elektronicznej administracji, eZdrowia, eIntegracji oraz budowy lokalnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
  • stanu zaawansowania i przyszłości projektów centralnych: ePUAP i integracja rejestrów państwowych oraz ich relacji z systemami proponowanymi do realizacji przez samorządy
  • doświadczeń z realizacji przez samorządy i ich partnerów projektów działania 1.5 ZPORR w kontekście przygotowania, finansowania i wdrażania nowych przedsięwzięć w latach 2007-2013 na poziomie lokalnym i regionalnym
  • nowych wytycznych polityki spójności w zakresie planowania i wdrażania innowacyjnych projektów teleinformatycznych w regionach, a zwłaszcza projektów budowy infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu

Tematyka warsztatów roboczych koncentrowała się na praktycznych problemach, z jakimi mają do czynienia polscy samorządowcy:

  • wyłanianiu w procedurach publicznych wykonawców innowacyjnych projektów teleinformatycznych finansowanych z funduszy strukturalnych (nowe regulacje prawne)
  • nowych mechanizmach współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w realizacji znaczących projektów teleinformatycznych (w tym infrastrukturalnych)
  • podnoszeniu kapitału wiedzy i umiejętności pracowników sektora publicznego oraz użytkowników e-usług publicznych
  • interoperacyjności systemów teleinformatycznych na wszystkich poziomach: centralnym, regionalnym i lokalnym oraz dziedzinowych.   

Prezentacje przedstawili wiodący eksperci rynku ICT, praktycy samorządowi, politycy lokalni i regionalni oraz liderzy „dobrych praktyk” wdrożeń projektów w regionach UE.

Konferencja była także miejscem debat z przedstawicielami władz centralnych, parlamentarzystami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.