4 KMWI – Dokumenty

Dokumenty – 4 Konferencji Miasta w Internecie

SAMORZĄDOWY PAKT NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
zawarty w dniu 16 czerwca 2000 roku podczas IV Konferencji „Miasta w Internecie”

Rozwój społeczeństwa informacyjnego stanowi wyzwanie XXI wieku. Europejskie inicjatywy takie jak „e-Europe” podejmowane w dobie integracji Polski z Unią Europejską spotykają się z szerokim odzewem społeczności samorządowej, współtworzącej nowoczesne polskie państwo .

Dlatego też ogólnopolskie organizacje samorządowe:

Związek Powiatów Polskich
Federacja Związków Gmin i Powiatów RP
Unia Miasteczek Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP
Związek Miast Polskich
Liga Krajowa

oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Sygnatariusze Samorządowego Paktu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego deklarują:

a) wolę przygotowania wspólnego stanowiska oraz wprowadzenie go pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
b) wspólne określanie potrzeb stosowania technologii komunikacji i informacji do przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym
i regionalnym, a w szczególności do:
– zwalczania bezrobocia,
– rozwoju regionów rolniczych i słabo zaludnionych,
– zarządzania gminami, powiatami i województwami,
– poprawy jakości usług zdrowotnych i opieki socjalnej,
– modernizacji systemu edukacyjnego,
– monitoringu ochrony środowiska, transportu publicznego i ruchu turystycznego,
c) lobbying na rzecz wprowadzania technologii komunikacji i informacji w instytucjach decydujących o przydziale środków finansowych z funduszy pre-akcesyjnych i strukturalnych,
d) wymianę informacji o działaniach podejmowanych przez sygnatariuszy Paktu na rzecz społeczeństwa informacyjnego oraz – w przypadku zbieżności celów – wspólne ich realizowanie,
e) współpracę i wsparcie inicjatyw podejmowanych przez przedstawicieli Polski w ELANET,
f) podjęcie inicjatyw edukacyjnych na rzecz społeczeństwa informacyjnego adresowanych do radnych i pracowników samorządowych,
g) promowanie tematyki społeczeństwa informacyjnego podczas konferencji, seminariów, walnych zgromadzeń i innych spotkań organizacyjnych.

Dla koordynacji działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego sygnatariusze ustanawiają wspólny sekretariat prowadzony przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w Tarnowie. Zasady działania sekretariatu określone zostaną wspólnie przez sygnatariuszy niniejszego porozumienia w odrębnym dokumencie.

Uznając problematykę społeczeństwa informacyjnego za priorytetową, Sygnatariusze niezwłocznie powołają grupę roboczą do realizacji Samorządowego Paktu.

Sygnatariusze Paktu:

1. Kazimierz Barczyk – Federacja Związków Gmin i Powiatów RP
2. Marek Bigosiński – Związek Miast Polskich
3. Rudolf Borusiewicz – Związek Powiatów Polskich
4. Krzysztof Głomb – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
5. Antoni Jankowski – Związek Powiatów Polskich
6. Włodzimierz Karpiński – Unia Miasteczek Polskich
7. Marek Skrzypek – Liga Krajowa
8. Paweł Tomczak – Związek Gmin Wiejskich RP

 

Stanowisko IV Konferencji „Miasta w Internecie”
Zakopane, 16 czerwca 2000 r.

1.Uczestnicy IV Konferencji „Miasta w Internecie” – przedstawiciele polskiego samorządu – z zadowoleniem stwierdzają, iż w okresie od poprzedniej konferencji nastąpił znaczący wzrost zaangażowania administracji lokalnej w realizację projektów na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Szczególnie cieszy rosnąca liczba samorządowych serwisów informacyjnych publikowanych w Internecie oraz udział Polski w inicjatywach europejskich. Uczestnicy konferencji wyrażają zadowolenie z podpisania przez wiodące organizacje Samorządowego Paktu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego i oczekuja, iż postulaty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego zgłaszane będą przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Konferencja wskazuje na pilną potrzebę wsparcia przez rząd działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich, które wolniej niż inne korzystają z technologii komunikacji i informacji.

2. Szczyt Unii Europejskiej w Lizbonie za priorytet rozwoju Europy w najbliższych latach uznał budowanie społeczeństwa informacyjnego. Polski samorząd winien sprostać tym wyzwaniom, a także realizować wspólnie z instytucjami europejskimi zadania zapisane w dokumencie e-Europe ogłoszonym przez komisarza Romano Prodiego.

3. Społeczeństwa Informacyjnego nie da się zbudować w skali jednego kraju. Komisja Europejska projektuje fundusze unijne w skali całego kontynentu. Samorządy tworzące projekty dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego również powinny myśleć w tej skali. Konieczne jest zatem rozszerzanie uczestnictwa polskich podmiotów w konsorcjach międzynarodowych i promocja programu IST pośród polskich samorządów. Konferencja zwraca się do Komitetu Badań Naukowych o zwiększenie pomocy na realizację projektów, w których uczestniczą podmioty samorządowe.

4. Organizacje Unii Europejskiej są otwarte dla nas i na nas. Konferencja wita z satysfakcją pierwszych polskich członków unijnych samorządowych organizacji IS: Federację ZGiP RP i Municipium SA w ELANET oraz Województwo Małopolskie w ERIS@. Konferencja wyraża zdecydowane poparcie dla realizacji projektu współpracy podmiotów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej zainicjowanego przez CEMR/ ELANET i zobowiązuje do przekazania niniejszego dokumentu tym instytucjom europejskim.

5. Warunkiem szybkiego rozwoju wszystkich działań są przejrzyste przepisy prawne. Konferencja uznaje za pilną potrzebę stworzenie spójnego, nowoczesnego prawa, dostosowanego do potrzeb SI, w szczególności ustanowienie statusu prawnego dla dokumentów elektronicznych. Konieczna jest także pilna zmiana instrukcji kancelaryjnej tak, aby umożliwiała ona obrót dokumentami w postaci elektronicznej.

6. Uczestnicy konferencji podkreślaja priorytetową potrzebę inicjowania i wspierania przez rząd i samorząd inicjatyw służących edukacji różnych generacji i środowisk dla społeczeństwa informacyjnego. Konferencja apeluje do władz samorządowych o realizację programów edukacyjnych przy współpracy z projektem Interkla@sa adresowanym do młodzieży, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem szkolnych pracowni informatycznych.

7. Konferencja popiera inicjatywę zorganizowania w Małopolsce europejskiej konferencji EISCO 2002 i kieruje apel do władz Województwa Małopolskiego o stosowną aplikację do CEMR.

Posted in 4ta