System samorządowych baz danych

System samorządowych baz danych w Internecie.

 1. Lista baz
  W zeszłym roku nieformalny zespół przedstawicieli różnych polskich organizacji samorządowych spotykający się w siedzibie Municypium ustalił listę baz danych przydatnych gminom. Oto ona:

Samorządowa Agencja Informacyjna (Municypium),

 • o miastach (ZMP),
 • o szkoleniach (ARK),
 • o ośrodkach eksperckich (ARK),
 • o zagranicznej pomocy dla samorządu (ARK),
 • o prawie samorządowym (Municypium),
 • o samorządowym know-how (Municypium),
 • o metropoliach (UMP),
 • o miasteczkach (Unia Miasteczek Polskich),
 • o gminach wiejskich (ZGW RP),
 • o finansach miast,
 • o finansach gmin wiejskich,
 • o strategiach rozwoju gmin i powiatów (ARK),
 • o samorządowych publikacjach (ARK),
 • o ochronie środowiska i technologiach energooszczędnych,
 • o sektorze komunalnym (ZMP),

System Analiz Samorządowych (ZMP, UMP, UMP, ZGW RP),

 • o pracach KWRiST,
 • o ofertach inwestycyjnych gmin (PAIZ),
 • o miastach i gminach partnerskich (ZMP),
 • o projektach ECOS/OUVERTURE (ZMP),
 • o wspólnotach mieszkaniowych (Municypium),
 • o jednostkach pomocniczych (ZMP),
 • o kosztach usług komunalnych (ARK),
 • o PR gmin (FRDL),
 • o związkach celowych i regionalnych (FZiSG),
 • o inwestycjach komunalnych (ARK).

Część baz z listy będzie realizowana:

 • 4 ogólnokrajowe organizacje samorządowe (ZMP, UMP, UMP, ZGW) tworząc System Analiz Samorządowych przygotują bazy danych samorządowej oświaty, zdrowia, kultury, opieki społecznej i transportu
 • Agencja Rozwoju Komunalnego projektuje bazy danych gospodarki komunalnej, przygotowała bazę danych o szkoleniach
 • Municypium rozpoczyna prace nad Samorządową Agencją Informacyjną (SAI) i bazą prawa samorządowego
 • Stowarzyszenie Gmin Małopolski wraz z Urzędem Miasta Tarnowa jest w trakcie pracy nad systemem Małopolska on-line.

Prace ARK zostaną sfinansowane przez Phare, USAID pomoże pozostałym inicjatywom. Część będzie musiała być pokryta przez same gminy.
Internet samorządowy to nie tylko system baz danych, to także niezorganizowana sfera informacji, np. strony promocyjne poszczególnych gmin, samorządowe listy dyskusyjne, wymiana danych itd. Żadna próba kierowania samorządowym internetem na szczęście powieść się nie może, ale może samorządowi pomóc w uzyskiwaniu uporządkowanej informacji.

 1. SAI (Municypium)

Biuletyny SAI będą zawierały 3 rodzaje informacji:

 • z krajowego otoczenia samorządu, a dotyczące gmin (rząd, parlament, urzędy wojewódzkie, instytucje centralne, sądy, biznes itp.), informacje o działalności zagranicznych samorządów i ich organizacji, informacje z mediów,
 • z gmin, a interesujące dla otoczenia samorządowego,
 • z gmin dla innych gmin i ich organizacji – internetowe forum samorządowe (współpraca z elektronicznym forum miasteczek – UMP i gmin wiejskich – ZGW RP).
 1. System prawa samorządowego (Municypium)
 • samorząd potrzebuje powszechnego dostępu do interaktywnej bazy prawa, dlatego najlepszym dla niej medium jest internet,
 • LEX wymaga wykształcenia prawniczego, większość urzędników gminnych go nie posiada, baza prawna musi więc być odpowiednio zorganizowana (proste procedury podejmowania decyzji, komentarze dla laików),
 • potrzebne są wzorce standardowych decyzji i uchwał gminnych, bazie prawnej będzie więc towarzyszyć baza prawa miejscowego prowadzona przez Stowarzyszenie Gmin Małopolski,
 • zamieszczanie w bazie prawnej formalnych (i nieformalnych) projektów ustaw i rozporządzeń uruchomi i wzmocni lobbistyczną rolę samorządu. Praktycznym środkiem będą prawne listy dyskusyjne dla gmin (internetowa postać Samorządowego Forum Prawniczego tygodnika Wspólnota).
 1. Internet w rozwoju samorządności

Internet jest powszechny, równy, otwarty, anarchistyczny. Trudno budować przezeń struktury czy organizacje hierarchiczne. W sposób naturalny zapewnia poziomy sposób porozumiewania się, kontaktu, wymiany informacji.
Z drugiej strony łatwo uruchomić przez internet i dzięki niemu ruch lobbistyczny użytkowników (np. dzięki bazie prawa). Nie kierownicy są w internecie potrzebni, lecz liderzy, pomysłodawcy akcji lobbingu. A ten będzie tym silniejszy i skuteczniejszy, im więcej gmin weźmie w nim udział, dostarczy Informacji o sobie, porówna je z innymi.
Lobbing nie wytworzy partii politycznej, ale wzmocni organizacje samorządowe i przyczyni się do wzrostu ich aktywności. Ale co najważniejsze – stworzy system informacji o gminach niezależny od rządowych baz danych. Pozwoli porównać je w negocjacjach z rządem. Zwiększy szansę na partnerstwo samorządu, a więc i na niezależność od rządu.
Na przełomie drugiego tysiąclecia w Polsce może być już kilka milionów użytkowników. Internet stanie się wtedy (a przygotowywać to trzeba już teraz) medium relacji pomiędzy obywatelem a urzędem gminy (powiatu, regionu). Komputer pozwoli np. wysyłać pisma do urzędu, a jego odpowiedzi dla mieszkańców.
Proces wchodzenia do Unii Europejskiej wymusi na stronie polskiej tworzenie regionów (większość środków pomocowych jest rozdzielana na tym poziomie). Stworzy więc i popyt na informację w skali regionalnej i na dalszy rozwój związków regionalnych. Internet samorządowy będzie miał więc dwa przekroje organizacyjne – ogólnokrajowy i regionalny.