4 KMWI – Podsumowanie

Podsumowanie 4 Konferencja Miasta w Internecie.​

W dniach 14-16 czerwca w Zakopanem zorganizowana została IV konferencja „Miasta w Internecie” – spotkanie środowiska zawodowo związanego z komunikacją społeczną, administracją lokalną i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Patronat nad konferencją, w której wzięło udział ponad 300 uczestników, po raz pierwszy sprawowały instytucje europejskie: CEMR – Council of European Municipalities and Regions (Rada Gmin i Regionów Europy) i ELANET (European Local Authorities Network).

Spotykamy się w czasie szczególnym, gorącym od faktów, wobec wyzwania jakie postawiła przed nami inicjatywa electronic-Europe – powiedział, witając uczestników, dyrektor programowy konferencji, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Krzysztof Głomb. Wskazując na postanowienia lizbońskiego szczytu Unii Europejskiej, na którym budowę społeczeństwa informacyjnego uznano za jedno z priorytetowych zadań Wspólnoty u progu nowego wieku, Krzysztof Głomb wyraził nadzieję, że zakopiańska konferencja wpisze się w ten kontekst i będzie próbą odpowiedzi Polski i innych krajów kandydackich na nowe wyzwania.

Zakopiańska konferencja była przede wszystkim przeglądem potrzeb i doświadczeń dotyczących zastosowania technologii informacyjnych dla komunikacji pomiędzy administracją publiczną i mieszkańcami. Rozmawiano o wykorzystaniu Internetu jako narzędzia szczególnie przydatnego przy zarządzaniu urzędami i instytucjami samorządowymi, tworzeniu i udostępnianiu lokalnych zasobów informacyjnych, w tym systemów informacji przestrzennej, budowaniu partnerstwa pomiędzy administracją a lokalnymi społecznościami i mediami, wspieraniu aktywności małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Mówiono o wykorzystaniu Internetu jako skutecznego mechanizmu promocji miast gmin.

Podczas konferencji wręczono „Złote @” – jedyne w Polsce, prestiżowe nagrody za najbardziej wartościowe miejskie/gminne serwisy internetowe. W tym roku otrzymały je – Łódź (www.uml.lodz.pl) i Milicz (www.milicz.pl). W konkursie uczestniczyło 46 miast i gmin z całej Polski. – Internet w Miliczu jest realnym medium – powiedział Dariusz Stasiak, radny Rady Miejskiej w Miliczu. – Tworząc nasz serwis przyświecały nam dwa główne cele. Po pierwsze promocja Milicza na zewnątrz, po drugie zaś, chcieliśmy stworzyć mechanizm komunikowania się ze społecznością lokalną. Jak widać po orzeczeniu jury, nasze działania zaczynają przynosić efekt. Cieszy nas to tym bardziej, że w konkursie tym zwraca się uwagę nie tylko na szatę graficzną serwisu, ale przede wszystkim na jego głębokość merytoryczną. – Nasz serwis jest interaktywny, widać informacje zwrotną od naszych obywateli, którzy pisząc maile czy uczestnicząc w listach dyskusyjnych wypowiadają się na tematy związane budżetem, podatkami czy innymi sprawami, które uważają za ważne i istotne w życiu gminy – mówi pełnomocnik burmistrza Milicza ds. serwisu internetowego Zbigniew Drzewiecki. – Serwis, który stworzyliśmy i nad którym cały czas pracujemy stał się nowym, bardzo wydajnym kanałem informacyjnym. W 20 tysięcznym Miliczu gdzie wychodzi jedna gazeta lokalna i jedna regionalna, był on wręcz niezbędny.

Zasadniczy temat zakopiańskiego spotkania – rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontekście integracji Polski z Unią Europejską – przewijał się przez trzy dni konfe-rencyjne. W Zakopanem nastąpiło formalne przyjęcie Województwa Małopolskiego do ERIS@ – European Regional Information Society Association. – Cieszy mnie bardzo fakt, że Małopolska jako pierwszy region z krajów Europy Środkowowschodniej będzie formalnym członkiem naszej organizacji. Mam nadzieję, że już niedługo dołączą do nas także i inne polskie regiony, wtedy będzie można mówić o rzeczywistej integracji – powiedział Patrick Sullivan, prezydent ERIS@, wręczając na ręce wicemarszałka Andrzeja Sasuły dokumenty potwierdzające przyjęcie. – To duże wydarzenie – powiedział Krzysztof Głomb. – ERIS@ to poważna europejska instytucja zajmująca się problematyką społeczeństwa informacyjnego na szczeblu regionów.

O doświadczeniach krajów członkowskich w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego i aspektach możliwej współpracy mówili goście zagraniczni. Jose Dias Coelho zaprezentował portugalskie inicjatywy na rzecz społeczeństwa informacyjnego i szczegółowo opisał działania w celu stworzenia elektronicznej administracji oraz integracji ludzi specjalnej troski w społeczeństwie informacyjnym. Wyeksponował także podstawowe założenia programu e-Europe – Jeśli Europa chce dogonić Stany Zjednoczone to musi iść tą samą drogą, I nie chodzi o jakieś proste kopiowanie amerykańskich rozwiązań, ale o stworzenie własnych oryginalnych programów uwzględniających specyfikę Starego Kontynentu. Takim programem w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego jest właśnie e-Europe – powiedział Jose Dias Coelho.

Davide Donadio z Włoch zaprezentował, koordynowany przez Ancitel i finansowany przez XIII Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej, projekt systemu dostępu do informacji kierowanej do obywateli, samorządów i administracji lokalnych – „Net for Nets”. – Zasadniczym celem projektu jest pomoc samorządom lokalnym w działaniach na rzecz społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie sieci partnerów (miasta, gminy, przedsiębiorstwa prywatne, Internetowi providerzy) zainteresowanych tym procesem.

Zasadnicza część prezentacji Patricka Sullivana z Walii poświęcona była omówieniu czynników, dla których każdy region i kraj powinien mieć jasną opartą na partnerstwie strategię rozwoju. Strategię ukierunkowaną na budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Patrick Sullivan podkreślał, iż (…) kreowanie społeczeństwa informacyjnego nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do celu, jakim jest dobrobyt regionów .

O priorytetach Programu IST dla społeczności lokalnych w Europie mówił Stefanos Gouvras z XIII Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej. Wskazał administrację publiczną jako poligon doświadczalny dla innowacyjnych aplikacji opartych na najnowszych zdobyczach technologii, w szczególności Internetu nowej generacji i trzeciej generacji telefonii komórkowej. Funkcjonowanie administracji publicznej było również tematem wystąpienia Węgra Kristofa Vargi. Przedstawił on założenia projektu LOGIN – regionalnej sieci wymiany informacji skierowanej do pracowników administracji publicznej w celu wspomożenia i usprawnienia procesu decyzyjnego.

Zastępujący na konferencji Ronalda Sallmanna Thomas Prorok mówił o austriackich doświadczeniach w dziedzinie implementacji technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Prezentacja dotyczyła statusu lokalnych i regionalnych serwisów elektronicznych oraz procedur elektronicznych na linii sektor publiczny – przedsiębiorstwa. T. Prorok przedstawił także główne założenia programu CEEC-LOGON.

Z polskich przykładów „dobrych praktyk” – największe zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja Grażyny Staniszewskiej – przewodniczącej sejmowej komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – programu Interkl@sa (www.interklasa.pl) . Program ten ma na celu przygotowanie młodych Polaków do swobodnego funkcjonowania w cywilizacji informacyjnej, przygotowuje do rozwiązywania problemów i poszerza możliwości edukacyjne. Interkl@sa stwarza okazję do likwidacji barier w dostępie do informacji wiedzy i kultury.

Na zakończenie konferencji podpisano Samorządowy Pakt na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego. Sygnatariusze zadeklarowali w nim promowanie tematyki społeczeństwa informacyjnego, podjęcie inicjatyw edukacyjnych adresowanych do radnych i pracowników samorządowych, współpracę i wsparcie przedsięwzięć podejmowanych przez Polskę w ELANET. Zadeklarowano wolę przygotowania wspólnego stanowiska oraz wprowadzenie go pod obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Pakt ma być elementem lobbingu i nacisku na władze, aby postulaty i ustalenia płynące z konferencji były uwzględniane przez rządzących.

W ostatnim dniu konferencji order za „wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz tworzenia warunków do budowy społeczeństwa informacyjnego” otrzymał Jan Wieczorkowski, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W przyszłym roku konferencja „Miasta w Internecie” najprawdopodobniej zmieni nieco swoją formułę. Będzie podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona będzie problematyce społeczeństwa informacyjnego w krajach kandydujących i członkowskich Unii Europejskiej, druga – skupi się przede wszystkim na dyskusji dotyczącej polskich doświadczeń.

Posted in 4ta