5 KMWI – Dokumenty

5 Konferencja Miasta w Internecie – Dokumenty.

Stanowisko V Konferencji „Miasta w Internecie”
eDemocracy Conference
Zakopane, 22 czerwca 2001.

  1. W marcu 2000 r. kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o realizacji strategicznego planu „eEurope”, intensyfikującego rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez inwestycje w technologie komunikacji i informacji (ICT), wspieranie współpracy gospodarki i nauki, tworzenie systemów informacji publicznej oraz powszechną edukację społeczeństw. „eEurope” jako program przełomu cywilizacyjnego rzuca wyzwanie globalnej konkurencji. Polska – jak dotąd – w niewielkim zakresie uczestniczy w tym procesie, mimo, iż jej aspiracje do członkostwa w Unii winny wskazywać na pilną konieczność podjęcia przez polski parlament i rząd przełomowych decyzji. Zasygnalizowana przez szczyt Unii Europejskiej w Goeteborgu perspektywa przyjęcia Polski do Unii w roku 2004, a także przyjęcie dokumentu: „eEurope+ – A Co – operative Effort to Implement the Information Society in Europe” wymagają od władz państwa działań wykraczających daleko poza dotychczasowy rytm i zakres prac.
  2. Uczestnicy V Konferencji „Miasta w Internecie” wyrażają głębokie zaniepokojenie niepodjęciem przez rząd i parlament kończącej się kadencji – mimo wielu wcześniejszych zapowiedzi – zdecydowanych działań na rzecz stworzenia kompleksowego państwowego programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego (SI). Realizacja takiego programu winna stać się strategicznym priorytetem rozwoju państwa w latach 2001 – 2005. Tymczasem podejmowane inicjatywy rządowe i parlamentarne w tym zakresie nie są spójne, a współpraca resortów nad ich przygotowaniem nie jest ani zgodna ani kompetentna.
  3. Brak jest nadal podstawowych aktów regulujących status prawny podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, elektronicznych narzędzi płatniczych oraz realizujących w praktyce wymagany w art. 61 Konstytucji RP obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do informacji publicznej. Godzi się przypomnieć, iż o ich przygotowanie apelowały w dokumentach końcowych II, III i IV Konferencje „Miasta w Internecie”. Bez spójnych podstaw prawnych niemożliwe będzie odczuwalne podniesienie kompetencji polskiego społeczeństwa związanych z wykorzystaniem ICT, w tym Internetu, do poprawy, jakości i wydajności pracy, tworzenia nowych miejsc pracy w przedsięwzięciach (e-gospodarka), do permanentnej edukacji i podnoszenia kwalifikacji oraz do zwiększenia partycypacji obywateli w demokratycznych procedurach konsultacji, referendów i wyborów z wykorzystaniem Internetu.
  4. Uczestnicy V konferencji „Miasta w Internecie” apelują do Sejmu i Senatu RP o uchwalenie ustawy o powszechnym dostępie do informacji publicznej, której zaawansowany projekt skierowany został ostatnio do drugiego czytania, jeszcze w tej kadencji parlamentu.
  5. Brakowi regulacji prawnych towarzyszy brak funduszy budżetu państwa na realizację inicjatyw związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w skali państwa. W tej sytuacji polskie samorządy samodzielnie ponoszą koszty modernizacji teleinformatycznego zaplecza swej działalności. Jednak brak przejrzystych w skali państwa standardów nieszkodzących otwartej konkurencji na wolnym rynku, dotyczących systemów informatycznych i informacyjnych w administracji publicznej, powoduje, iż w skali kraju nie powstaje spójny, oparty na współpracy wielu podmiotów, system administracyjnych usług dla obywateli, wykorzystujący narzędzia ICT.)
  6. Rozwój technik informatycznych i wzrost gospodarczej roli informacji przynosi społeczeństwu wyższy poziom życia, ale może również prowadzić do rozwarstwienia społecznego w wyniku, którego osoby nieposiadające dostępu do informacji będą cywilizacyjnie i ekonomicznie upośledzone. Należy zintensyfikować działania majce na celu ułatwienie dostępu do Internetu społeczności na obszarach wiejskich polegające nie tylko na rozwoju sieci teleinformatycznych, ale również obniżające koszty usług sieci dostępowych, tworzenie bezpłatnych punktów dostępu do zasobów informacyjnych, oraz rozwijanie działań edukacyjnych.
  7. Część zadań związanych z rozwojem SI powinny wziąć na siebie przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Obowiązujące (w tym wprowadzane konsekwentnie w ostatnich latach) przepisy prawne nie tylko nie są pomocne, ale wręcz pogarszaj warunki działalności biznesu i NGO’s. Uczestniczący w konferencji przedstawiciele firm ICT podjęli próbę oceny rynku informatycznego w samorządach oraz określenia swego miejsca na tym rynku. Wyniki tych prób przedstawiono w odrębnym komunikacie. Uznano, że potrzebne jest kolejne spotkanie i konsultacje firm z przedstawicielami samorządów. Element ten powinien być uwzględniony w programie VI konferencji „Miasta w Internecie”
  8. Uczestnicy konferencji z uznaniem przyjmuj podjęcie przez rząd prac nad „Planem działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2006: ePolska”. Jednak przedstawiony ostatnio dokument nie spełnia – zdaniem œśrodowiska samorządowego – oczekiwań, jakie wisząc należy z programem przełomu cywilizacyjnego w skali państwa u progu III tysiąclecia. Podstawowymi mankamentami strategii „ePolska” sš: brak spójności z planem „eEurope+ – A Co – operative Effort to Implement the Information Society in Europe”, zawężenie tematyki rozwoju SI w Polsce do integracji resortowych planów inwestycji w informatykę, teleinformatykę i edukację oraz niedostrzeganie z tej perspektywy fundamentalnej roli samorzšdu w przemianach cywilizacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Uczestnicy V Konferencji „Miasta w Internecie” apelują do rządu RP o podjęcie konsultacji w sprawie kształtu dokumentu „ePolska” z samorządami oraz innymi środowiskami kluczowymi dla rozwoju SI .
  9. Dzięki zaangażowaniu Komitetu Badań Naukowych, polskie podmioty, także samorządy uczestniczyć mogą i uczestnicz w projektach IST 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Ograniczona możliwość pozyskiwania środków finansowych z tego Ÿźródła oraz brak funduszy z budżetu państwa wskazują na pilną potrzebę uzgodnienia przez rząd RP zasad partycypacji polskich partnerów w projektach innych programów unijnych finansujących rozwój społeczeństwa informacyjnego, takich jak „e-Content”, czy „TenTelecom”. Uczestnicy V Konferencji „Miasta w Internecie” apelują do władz państwa o włączenie do budżetów państwa na lata 2001 – 2005 œśrodków na realizację przedsięwzięć wynikających z zobowiązań Polski w ramach planu „eEurope+” oraz podjęcie pilnych negocjacji w sprawie wydzielenia œśrodków na projekty SI z budżetu programu PHARE na lata 2002- 2004.
  10. Uczestnicy konferencji zwracaj się do rządu RP o poparcie wniosku do Komisji Europejskiej o organizację w Polsce we wrzeniu 2002 roku europejskiej konferencji państw kandydackich na temat modernizacji administracji publicznej z wykorzystaniem ICT w procesie integracji europejskiej.
Posted in 5ta