Małopolska on line

Biuro Promocji Urzędu Miasta Tarnowa – Centrum Informacji Tarnów 2000plus.

W 1996 roku władze Tarnowa zdecydowały o umieszczeniu rozwoju Internetu w mieście pośród zadań priorytetowych, wiążących się z rosnącą rolą Tarnowa jako aglomeracji oddziaływującej na gminy regionu. Wkrótce – po podpisaniu porozumienia ze Stowarzyszeniem Gmin Małopolski – Tarnów stał się koordynatorem działań związanych z rozwojem Internetu w środowiskach samorządowych całego makroregionu historycznej Małopolski.

I. Uwarunkowania infrastrukturalne

Małopolska (rozumiana jako region południowo-wschodniej Polski, obejmujący w granicach historycznych województwa krakowskie, nowosądeckie, tarnowskie, krośnieńskie i przemyskie) należy do regionów o słabo rozwiniętej infrastrukturze teleinformatycznej. Na mapach sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. i Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej obszar Małopolski wyraźnie odcina się od pozostałych części kraju przypominając puste pole z dwoma kropkami ośrodków akademickich: większą – Krakowa i – niewielką – Rzeszowa. Taki stan rzeczy uwarunkowany jest w znacznej mierze czynnikami obiektywnymi: relatywnie niewielką skalą powojennych inwestycji telefonii państwowej, zróżnicowanymi i na ogół trudnymi warunkami terenowymi, rozmieszczeniem ludności (stosunkami demograficznymi) oraz poziomem rozwoju gospodarczego regionu. Tarnów – aspirujący do roli regionalnego centrum koordynującego poczynania internetowe środowisk samorządowych – połączony jest z Krakowem łączami analogowymi (miedzianymi) o przepustowości 64 kB/s (stan z czerwca 1997 roku), choć uruchomienie łączy światłowodowych zapowiadane jest przez różnych providerów (Telekomunikacja Polska S.A., prywatna firma – Tarnowski Ośrodek Informacji, ACK Cyfronet) w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Z bardzo dotkliwym zapóźnieniem w budowie infrastruktury teleinformatycznej mamy do czynienia w woj. krośnieńskim i przemyskim. Tereny górskie pozbawione są w zdecydowanej większości nowoczesnej łączności telefonicznej. Uwarunkowania te są decydującą przeszkodą w rozwoju Internetu w Małopolsce i w decydujący sposób wpływają na: wiedzę, postrzeganie, przeświadczenie władz i decydentów firm o przydatności Internetu dla samorządu, a także urzędów, firm i instytucji.

II. Uwarunkowania decyzji władz Tarnowa

Wiosną 1995 roku powstało w Urzędzie Miasta Tarnowa Biuro Informacji i Promocji Miasta. Jednym z ważnych wyborów, jakiego musieliśmy dokonać na wstępie, było określenie narzędzia informacji i promocji, które uznamy za najskuteczniejsze, wysoce wydajne. Na przełomie 1995/96 roku skierowałem do Zarządu Miasta Tarnowa memoriał proponując jako takie narzędzie Internet. Ważną inspiracją dla podjęcia tej decyzji były obserwacje praktycznych doświadczeń Bielska- Białej związanych z działalnością dr Zbigniewa Główki i jego firmy. W marcu 1996 roku zapadła decyzja o stworzeniu w ramach Biura komórki nazwanej Centrum Informacji Tarnów 2000 plus zajmującej się rozwijaniem samorządowego Internetu. W czerwcu odbyła się premiera pierwszego serwisu stron WWW poświęconego miastu Tarnów, a wraz z nią nastąpiło otwarcie lokalu Centrum, które mieści się w atrakcyjnym punkcie miasta. W październiku 1996 publicznie zapowiedzieliśmy początek realizacji bazy „Małopolska on line”, zaś w miesiąc później – podczas Wystawy Gospodarczej Miasta Polskich Investcity96 w Poznaniu – ogłosiliśmy zamiar organizacji konferencji Miasta w Internecie. 6 stycznia 1997 nastąpiło oficjalne podpisanie umowy z Stowarzyszeniem Gmin Małopolski o współdziałaniu w tworzeniu w Tarnowie regionalnej bazy Małopolska on line. Stowarzyszenie to skupia ponad sto gmin regionu i jego wsparcie stanowi dobrą rekomendację do współdziałania z małopolskimi gminami. Pragnę zwrócić uwagę na szybkie tempo tych pierwszych kroków.

III. Małopolskie gminy a Internet

W połowie roku 1996 niewielka grupa gmin Małopolski korzystała z możliwości prezentacji własnych serwisów WWW lub korzystała z usług internetowych (głównie poczty elektronicznej). Do grupy prekursorów małopolskiego Internetu zaliczyć trzeba Kraków i Zakopane, których witryny WWW powstały w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet. Władze samorządowe, w tym wójtowie gmin i burmistrzowie miast podchodzili do zagadnień związanych z Internetem z dużą rezerwą, wynikającą na ogół z braku rozeznania w problematyce stanowiącej nowość. Dlatego też za ważne zadanie w budowaniu Małopolski on line uznaliśmy poszerzanie orientacji zarządów gmin w problematyce internetowej, organizację prezentacji serwisów WWW w gminach i szkoleń dla zarządzających gminami.

Ponadto zaproponowaliśmy zarządom gmin Małopolski:

realizację prezentacji gminy w bazie Małopolska on line na podstawie dostarczonych materiałów przygotowanych według dostarczonego przez nas zestawu tematów i pytań,
aktualizację i uatrakcyjnianie serwisu WWW gminy po dostarczeniu dodatkowych informacji i materiałów (zdjęcia, animacje, krótkie filmy, fragmenty muzyki),
przeszkolenie osób wydelegowanych przez gminy do współpracy przy tworzeniu Małopolski on line,
pomoc w uzyskaniu dostępu do sieci Internet (wskazanie i wybór providerów, doradztwo techniczne),
udział wójtów w spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Miasta Tarnowa, podczas których dyskutowano nad możliwościami rozwoju promocji gmin z wykorzystaniem Internetu.

Propozycje te spotkały się z szybkim odzewem gmin województwa tarnowskiego, a także niektórych gmin województw nowosądeckiego (region gorlicki), krośnieńskiego i tarnobrzeskiego. W marcu b.r. w Straszęcinie k. Dębicy zorganizowaliśmy dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli urzędów gmin Małopolski, kolejne planowane jest w październiku w Ustrzykach Dolnych (dla wójtów i burmistrzów województw krośnieńskiego i przemyskiego). W zespole wykładowców prowadzących zajęcia znaleźli się pracownicy naukowi Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie: dr Tadeusz Lis i dr Jerzy Supel.
Z końcem 1996 roku na stronach ” Małopolski on line” prezentowało się 16 gmin, głównie z województwa tarnowskiego.

IV. Małopolska on line – www.malopolska.ipl.net

Baza Małopolska on line, stanowiąca prezentację gmin na stronach WWW , budowana jest dla celów promocyjno – informacyjnych. Składają się na nią (czerwiec 1997):

prezentacje stałe w katalogach: Gminy i miasta, Media, Kultura, Wypoczynek, Przedsiębiorstwa, Oferty inwestycyjne, Interecha (gazeta elektroniczna – 29 wydań), Intergaleria pod Leliwą, ECOINFO. Prezentowane w bazie miasta ulokowano na interaktywnej mapie regionu, ułatwiającej ich lokalizację.
prezentacje okazjonalne, (np. pokrywa śniegowa i bezpieczeństwo w górach (zimą), festiwale, promocja nowo wydanego wydawnictwa, święta gminy),
linki do prezentacji na innych serwerach (np. Rzeszów, Zakopane, Kraków),
informatory: Polskie Kody Pocztowe, Europejski Rozkład Jazdy,
narzędzia: lista gości, poczta do władz.

Witryny gmin przygotowywane są według wzoru zaproponowanego przez Centrum Informacji Tarnów 2000 plus, jednakże każda z gmin w ramach umowy posiada zagwarantowaną możliwość dokonywania zmian, prezentacji specyfiki lokalnej oraz zaproponowania własnych rozwiązań merytorycznych i graficznych.

Planujemy (jesień b.r.) zaproponowanie wszystkim gminom Małopolski dwusegmentowego serwisu WWW: segment podstawowy (ogólne informacje o gminie) realizowany byłby nieodpłatnie, serwis szczegółowy przygotowywany byłby, aktualizowany i unowocześniany za opłatą abonamentową na zasadach obecnie obowiązujących.

Realizowana jest promocja bazy Małopolska on line w prasie (Rzeczpospolita, Wspólnota, Gazeta Krakowska. Tarnowski Magazyn Informacyjny), radiu (Radio MAKS, Radio Kraków) i telewizji (TV Kraków) w celu popularyzacji serwera/ adresu stron WWW, uzyskania większej ilości zarejestrowanych gości serwisu i zwiększenia zainteresowania prezentacjami gmin. Problematyka Internetu w gminie stanowiła wiodący element stoiska Tarnowa podczas V Wystawy Miast Polskich Investcity96.

V. Internet w Małopolsce – możliwości przyszłości

Zainteresowanie Internetem w kraju rośnie w postępie geometrycznym. Należy się liczyć z wzrastającą świadomością środowisk samorządowych, co do korzyści i możliwości, jakie oferuje sieć. Jej pogłębianiu sprzyjają między innymi inicjatywy Centrum Informacji Tarnów 2000plus, takie jak organizacja Konferencji Miasta w Internecie. Potrzebą chwili staje się przygotowanie praktycznego poradnika dla wójta i burmistrza, prezentującego walory korzystania z Internetu przez urzędy i instytucje gminne.

Baza danych Małopolska on line rozbudowywana będzie w dwóch kierunkach:

1. objęcia swym zakresem wszystkich gmin regionu (rozwój sieci teleinformatycznej spowoduje niekiedy decyzje władz gmin dotyczące budowy własnych serwisów WWW, stawianych na serwerach lokalnych. Centrum zależeć będzie na utrzymaniu współpracy z tymi gminami i administratorami serwerów. Jednakże decydująca grupa gmin ze względów technicznych, kadrowych i finansowych będzie zainteresowana współpracą z zewnętrznym realizatorem gminnego serwisu WWW. Centrum wychodzić będzie na przeciw tym potrzebom),

2. unowocześniania serwisów i obejmowania ich zakresem nowych dziedzin życia samorządów i gmin.

Ważnymi zadaniami, jakie stoją przed twórcami Małopolski on line, będzie także rozszerzenia zakresu promocji bazy i usług internetowych świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie zdecydowanej poprawy dostępności bazy (unowocześnienia infrastruktury teleinformatycznej w Tarnowie poprzez budowę miejskiej sieci komputerowej). Mamy nadzieję, że Konferencja Miasta w Internecie będzie ważnym impulsem na tej drodze.